Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

 

          Η ιστοσελίδα προσπαθεί να συγκεντρώσει όλα όσα μας συνδέουν, τα έχουμε μέσα στη ψυχή μας, στο σπίτι μας, στις βιβλιοθήκες μας, σε φωτογραφίες…… όμως ΔΕΝ είναι σίγουρο ότι θα μεταφερθούν και στις επόμενες γενιές ώστε να γίνουν αρχικά γνώση και στη συνέχεια παράδοση.

Είναι και ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας των νεώτερων μελών μας.

Σκοπός μας η καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ όλων των συγχωριανών μας για το καλό του χωριού μας, της ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ.

 

Το Όραμα μας

Θέλουμε τα παιδιά μας που σήμερα παίζουν στην πλατεία, το γήπεδο και τις παιδικές χαρές του χωριού μας, αύριο να είναι οι θεματοφύλακες αυτών που εμείς θα συγκεντρώσουμε και θα τους παραδώσουμε και μεθαύριο οι ίδιοι να τα διατηρήσουν, να τα μεγαλώσουν και να τα παραδώσουν στις επερχόμενες γενιές.

Είναι ανάγκη, μέσα από το Σύνδεσμο, να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για το καλό του χωριού μας.

Η ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ δεν είναι τόπος των 15 ημερών το χρόνο.

Η ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ έχει μέλλον και το αξίζει.

 

 

 

     ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

             Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

 

Το στην Αθήνα εδρεύον σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ιδρύθηκε νομότυπα το έτος 1961, αναγνωρίσθηκε με την υπ΄ αριθμό 647/1962 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 9749/1962. Το Καταστατικό του τροποποιήθηκε με την από 5/12/1971 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ0ο2808/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε από τηρούμενα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 3011/1973. Το Καταστατικό του τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ΄ αριθμό 42/15.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 1972/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και το τροποποιημένο και κωδικοποιημένο Καταστατικό καταχωρήθηκε από τα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 3011/1997. Διοικείται δε βάσει του εγκριθέντος και τροποποιηθέντος Καταστατικού αυτού.

Το Καταστατικό τούτο τροποποιείται και θα ισχύει ως κάτωθι:

 

      ΑΡΘΡΟ 1

                   ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ

 

 1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των απανταχού εκ του χωρίου Καλοσκοπή Παρνασσίδας καταγόμενων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».

 

 1. Έδρα του Σωματείου ορίζεται το χωρίο Καλοσκοπή του Δήμου Δελφών, τέως Δήμου Γραβιάς, του Νομού Φωκίδας. Το Σωματείο δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του η οποία λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις, όπου κατοικεί η διαμένει σημαντικός αριθμός εκ των μελών του.

 

 1. Σκοποί του σωματείου είναι:

α. Η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η αρωγή του συλλόγου προς τα ενδεή μέλη του και τους κατοίκους της Καλοσκοπής.

β. Η ανάπτυξη δεσμών και η καλλιέργεια των σχέσεων με τους λοιπούς τοπικούς εκπολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία, καθώς και τους εν γένει συλλόγους της ευρύτερης περιοχής και όλης της χώρας.

γ. Η εκτέλεση κοινωφελών και καλλωπιστικών έργων εν γένει στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Καλοσκοπής Παρνασσίδας του Δήμου Δελφών (τέως Δήμου Γραβιάς) νομού Φωκίδας, τα οποία προάγουν το περιβάλλον, την οικονομία, τον τουρισμό και την υγιεινή καθώς και η προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του χωριού.

δ. Η επιβράβευση αριστευόντων στην επίδοσή τους μαθητών και φοιτητών, παιδιών Καλοσκοπιτών, μελών του συνδέσμου, ως και πνευματικών ανθρώπων, με το έργο των οποίων προβάλλεται η γενέτειρα Καλοσκοπή.

ε. Η διοργάνωση πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων (εορτών, διαλέξεων, εκθέσεων, συνεδρίων και λοιπά) προς την κατεύθυνση της πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μελών και του τόπου καταγωγής τους.

στ.      Η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων, εργασιών και κάθε άλλης συναφούς εργασίας, σχετικά με την υλοποίηση των σκοπών του συνδέσμου, με την αξιοποίηση επιστημόνων και τεχνητών μελών του συνδέσμου.

ζ. Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμου ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες καθώς και με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη δημόσια διοίκηση (υπουργεία, εποπτευόμενοι φορείς κ.λ.π.) Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

 

      ΑΡΘΡΟ 1Α

                     ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 

Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:

 1. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, ψυχαγωγικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, εκθέσεις, λειτουργία λαογραφικού μουσείου – βιβλιοθήκης κ.λ.π.

 

 1. Η συμμετοχή του Συνδέσμου ως ενεργού μέλους σε ενώσεις, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, συλλόγων και λοιπών σχετικών φορέων, τόσο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, τεχνητών επιτροπών κ.λ.π.

 

 1. Ο σχεδιασμός και εκτύπωση πληροφοριακών, ενημερωτικών και διαφημιστικών εντύπων και παντός είδους σχετικού υλικού για την διαφήμιση και προβολή της γενέτειρας καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CD’s κ.λ.π.) και ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου (website) και προώθησή του σε ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης.

 

 1. Η συμμετοχή και υλοποίηση των ισχυόντων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ενδεικτικά αναφερόμενων ΟΠΑΑΧ, LEADER, κ.λ.π) καθώς όσον θεσμοθετηθούν και ισχύσουν στο μέλλον, δια της υποβολής σχετικών προτάσεων, σχεδίων δράσης και σχεδίων δράσης για την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και την διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς, μέσω του Οικοτουρισμού και του Αγροτουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις και προγράμματα:

Δημιουργίας πάρκων αναψυχής, Διενέργειας υπαίθριων δραστηριοτήτων κάθε μορφής, Βιοτεχνικής δραστηριότητας σε τοπικά προϊόντα,

Ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Σήμανσης μονοπατιών, Φυτοτεχνικών εργασιών, Τεχνικών έργων μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, Διαμόρφωσης θέσεων θέας, Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, Διατήρησης – αποκατάστασης – αναβάθμισης πολιτιστικών χαρακτηριστικών του χωριού (όπως γεφύρια, μύλοι, βρύσες κ.λ.π.), Διατήρησης – αποκατάστασης –αναβάθμισης τοπίου ( όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη), Παρεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά του χωριού κ.λ.π.

 

                                       ΑΡΘΡΟ 2

                                         ΜΕΛΗ

 

 1. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
 1. Τακτικά μέλη δύνανται να είναι όλοι οι εκ του χωρίου Καλοσκοπής καταγόμενοι, όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως φύλου, όσοι έχουν συζύγους που κατάγονται εκ του χωρίου Καλοσκοπή, ως και οι σύζυγοι εκ του χωρίου Καλοσκοπής καταγομένων.

 

 1. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση εκείνα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη του σκοπού του συνδέσμου και στο χωρίο Καλοσκοπή. Δωρητές ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση οι εισφέροντες σε μετρητά ή σε είδος πλέον των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00). Μεγάλοι Δωρητές οι εισφέροντες ποσό πλέον των δέκα χιλιάδων (10,000,00) με εφάπαξ καταβολή. Ευεργέτες οι εισφέροντες ποσό πλέον των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) με εφάπαξ καταβολή.

 

 1. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται με αίτησή τους, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλουν δε εφάπαξ εισφορά και ετήσια συνδρομή. Το ύψος της εφάπαξ εισφοράς και της ετήσιας συνδρομής των μελών θα καθορίζεται σύμφωνα με την οικονομική και τιμαριθμική κατάσταση του Κράτους και τα εκάστοτε οριζόμενα οικονομικά μεγέθη. Ο προσδιορισμός του ύψους των χρηματικών εισφορών θα γίνεται, κατ΄ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο με παμψηφία των μελών αυτού.

 

 1. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιηθέντα τακτικά μέλη, του εκλέγεσθε δε τα έχοντα πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

 

 1. Κάποιο μέλος δύναται να αποχωρήσει από τον σύλλογο με έγγραφη δήλωσή του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές του.

 

 1. Κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου, υπέχει πειθαρχικής ευθύνης και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Πειθαρχικές ποινές είναι :

α. Πρόστιμο μέχρι είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) για απλό πειθαρχικό παράπτωμα.

β. Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα έτος εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις. Αμφότερες η ως άνω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανέκκλητα από το διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Οριστική αποβολή, η οποία επιβάλλεται σύμφωνα προς τις διατάξεις του αρθρ. 88 του Α.Κ.

 

Σε όλες τις άνω περιπτώσεις το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος πρέπει να καλείται από το Δ.Σ. σε απολογία εντός τασσομένης ευλόγου προθεσμίας.

Εάν δεν υποβληθεί απολογία το Δ.Σ. αποφαίνεται και χωρίς αυτή, στην περίπτωση της οριστικής αποβολής δύναται να ασκηθεί κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή.

 

                                   ΑΡΘΡΟ 3

                                   ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τρείς (3) Συμβούλους. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Οι Αρχαιρεσίες διενεργούνται το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των αρχαιρεσιών.

 

 1. Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι επτά πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, μετά από αυτούς δε δύο αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αποφασίζει ο κλήρος. Προκειμένου περί αρχαιρεσιών, η Γεν. Συνέλευση εκλέγει με ανάταση της χειρός τριμελή επιτροπή ως Εφορευτική, η οποία επιμελείται την διενέργεια των αρχαιρεσιών του τότε Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής του Συνδέσμου. Η διαλογή των ψηφοδελτίων, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, γίνεται με την παρουσία των υποψηφίων, ως και ετέρων μελών και με πρακτικό της η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγέντες κατά σειρά επιτυχίας, για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά για δε την εξελεγκτική επιτροπή τρία (3) και ένα (1) αναπληρωματικό. Η ψηφοφορία διεξάγεται δια των συνταχθέντων, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων, δελτίων ψηφοφορίας (ψηφοδελτίων), τα οποία θα περιέχουν τουλάχιστον εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και τέσσερις (4) για την Ε.Ε.

 

3α. Τα ούτω εκλεγέντα μέλη υποχρεούνται όπως μετά δεκαήμερο από την εκλογή τους συνέλθουν για την εκλογή ως σώμα με μυστική ψηφοφορία. Αποκλείεται από την διοίκηση μέλος του συνδέσμου το οποίο έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

 

 1. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πλέον των τριών κατά σειρά συνεδριάσεων ή καθυστερεί στην καταβολή των εισφορών του πλέον των τριών μηνών, αντικαθίσταται με μέριμνα του Προέδρου από τον κατά σειρά επιλαχόντα Σύμβουλο. Όμοια αντικατάσταση χωρεί και στην περίπτωση που μέλος δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γεν.. Συνέλευσης και το Δ.Σ ή γίνεται αίτιος ζημίας ηθικής ή υλικής εις βάρος του Σωματείου.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον σύνδεσμο, συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, συντάσσει και υποβάλλει στη τακτική Γεν. Συνέλευση τον απολογισμό και προϋπολογισμό.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται καλούμενο εγγράφως από τον Πρόεδρο. Ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του, των αποφάσεων λαμβανομένων κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία, νικά η ψήφος του προέδρου. Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου μη προσελθών σε τρείς (3) συνεχής συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούμενο από τον πρώτο επιλαχόντα.

 

 1. Ο ¨Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο εξωδίκως και ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών, συγκαλεί το Διοικ. Συμβούλιο, προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων πλην των ζητημάτων λογοδοσίας, εμπιστοσύνης και αρχαιρεσιών, οπότε προεδρεύει μέλος του Συνδέσμου, εκλεγόμενο από την Γεν,. Συνέλευση, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά και λοιπά έγγραφα, τα χρηματικά εντάλματα και γενικός μεριμνά για την προώθηση των ζητημάτων του συνδέσμου.

 

 1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Μητρώο του Συνδέσμου και το ενημερώνει σε συνεργασία με τον Ταμία, όσον αφορά τις καταβαλλόμενες συνδρομές των μελών, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο. Τηρεί το αρχείο του Συνδέσμου και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα προς τον Ταμία, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και αυτόν. Όλες οι δαπάνες του Συνδέσμου πρέπει να έχουν τύχει προηγουμένως της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Ο Ταμίας επιμελείται της χρηματικής περιουσίας του Συνδέσμου, εισπράττει δια διπλοτύπων αποδείξεων τα δικαιώματα εγγραφής και τις λοιπές συνδρομές των μελών, ως και κάθε εν γένει έσοδο, τις οποίες υπογράφει με τον Πρόεδρο. Ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και προβαίνει σε καταθέσεις σε αναγνωρισμένες τράπεζες για το πέραν των πεντακοσίων δραχμών στο όνομα του συνδέσμου.

 

 1. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο προσωρινά αναπληροί ο Αντιπρόεδρος,   Τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και Ταμία ωσαύτως απόντες ή κωλυομένους προσωρινά αναπληροί ένα από τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό.

 

                                                  ΑΡΘΡΟ 4ο

                                        ΠΟΡΟΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 1. Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:

α. το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών,

β. οι τόκοι των κατατεθειμένων στις τράπεζες κεφαλαίων,

γ. οι δωρεές, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές και οι χορηγίες

δ. τα έσοδα από διάφορες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις

ε. οι κάθε είδους ενισχύσεις – χρηματοδοτήσεις – επιχορηγήσεις από Δημόσιους φορείς και Αρχές (Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) και από την συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 1. Κάθε δαπάνη ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό.
 2. Αναλήψεις χρημάτων παρά των Τραπεζών θα γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με επιταγή υπογραφομένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

 

                                                  ΑΡΘΡΟ 5ο

                                        ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

 1. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου καλούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική Γεν. Συνέλευση κάθε έτος και εντός του πρώτου 15νθημέρου του μηνός Ιανουαρίου. Σε έκτακτες καλούνται όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των εκπληρωσάντων τις υποχρεώσεις τους τακτικών μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο, επί ποινή εκπτώσεώς του, συγκαλεί τη Γεν. Συνέλευση το πολύ εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως.

 

 1. Τα μέλη καλούνται προ 15 τουλάχιστον ημερών, με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις, στις οποίες πρέπει να καθορίζεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδριάσεως, τα προς συζήτηση θέματα, εάν η καλουμένη συνέλευση είναι η πρώτη ή η δεύτερη και ο για την απαρτία απαιτούμενος αριθμός των μελών.

 

 1. Η κατά το άρθρο 3 εκλεγομένη ανά διετία Εξελεγκτική Επιτροπή προβαίνει στο τέλος κάθε έτους στον έλεγχο της διαχείρισης και των πεπραγμένων του Δ.Σ. του λήγοντος έτους και υποβάλλει στην, κατά μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση έκθεση περί τούτων, προς έγκριση υπό της Γενικής Συνέλευσης και απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν πρέπει να έχουν συγγένεια μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος με τα μέλη του Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση των μελών του Συνδέσμου, να ενεργεί οποτεδήποτε έλεγχο επί της εν γένει διαχειρίσεως του Συνδέσμου και να καλεί, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, κοινή συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου κι Εποπτικού τοιούτου προς συζήτηση θεμάτων ιδιαζούσης φύσεως. Της κοινής ταύτης συνεδριάσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το δε σχετικό πρακτικό καταχωρείται με μέριμνα του Γεν. Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

 

 1. Η Γεν. Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται νέα με τα αυτά θέματα εντός το πολύ δέκα ημερών, η οποία είναι απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.

 

 1. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και επί θεμάτων μόνο εκ των αναγεγραμμένων στην πρόσκληση. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, λογοδοσίες και προσωπικά, είναι άκυρη, αν δεν είναι μυστική δια ψηφοδελτίων. Επί άλλων θεμάτων δύναται να γίνει και δι’ ανατάσεως με προσωπική κλήση, ουδέποτε όμως δια βοής.

 

 1. Απαγορεύεται η δια πληρεξουσίου ή δι’ εξουσιοδοτικής επιστολής αντιπροσώπευση τακτικού μέλους του Συνδέσμου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα της ψηφοφορίας είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και κανείς δεν μπορεί να παραστεί σε αυτήν δι’ αντιπροσώπου ή πληρεξουσίου, οιουδήποτε τύπου ή μορφής και αν είναι το έγγραφο της πληρεξουσιότητας.

 

 1. Κάθε τακτικό μέλος, το οποίο επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα, πρέπει να δηλώσει τούτο εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως στο Γεν. Γραμματέα.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

                    ΔΙΑΛΥΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

 1. Η διάλυση του Συνδέσμου και η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών, σε Γεν. Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά προς τούτο και στην οποία απαραιτήτως απαιτείται η παρουσία των 2/3 του συνόλου των τακτικών μελών.

 

 1. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται της εκκαθαρίσεως. Η εξουσία του Διοικητικό Συμβουλίου, επέχοντος θέση εκκαθαριστού, περιορίζεται σε ότι αφορά μόνο της ανάγκες της εκκαθάρισης.

 

 1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στον Ιερό Ναό «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του χωρίου Καλοσκοπή.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. Το σωματείο φέρει κυκλική σφραγίδα με τις λέξεις: «Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, Έτος ίδρυσης 1961».

 

 1. Ο Σύνδεσμος εορτάζει την εορτή της Αγίας Τριάδος υποχρεωτικά στο Ναϊδριο ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ του χωρίου Καλοσκοπή.

 

 1. Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τους Νόμους, ρυθμίζεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

 

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από οκτώ (8) άρθρα, όπως τροποποιήθηκε, διαβάστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό τους και ψηφίστηκε από την προς τούτο ειδικά συγκληθείσα Έκτακτη Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου της 16ης Ιανουαρίου 2011, θα ισχύσει δε, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή του στο τηρούμενο δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

                                        Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2011

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

————————————————         ————————————————–

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ                           ΖΩΗ ΚΡΑΝΑΚΗ-ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

 

 

 

 

Share